25-06-2010, 08:38 PM   #1

 

 
 
 
 
 
 
 

:
: 570412
:  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

:

 
:

 


   
:

[ ڪ ڪ ۉﮧ..

     
:
 

 

 
ڶ͑ۃ ڕڶ ڝٺ

ڶ͑ۃ ڕڶ ڝٺ


ڶ͑ۃ ڕڶ ڝٺڕۈ ڶڕ ۈ ..

ٺۈ ڶ .. ڶ ..
ۈ ڕ ڶڕۈ ڶٺ ڕ ڶ ۈ ..
ڶ ڶٺ ڶۈ ۈ ٵ ..
ڶ ڕ .. ڶۈ .. ۈ ڶڕ ڶٺۈڶ
.. ٺٵ ..

ڶڶڕ .. ڕ .. ..
ڶڕ ڶ ڶٺ ڕ ۈڕ ۈ ..
ڕڶ ٺ ..ڤ ڶ ڶ ۈ ۈٺ ٺ .


~ |

ٺٺڶڪ ڶڕ ڶ ٵڳ.
ۈ ٺڜڶڪ ڶٵ ڶ ڕٺڪ..
ۈ ڪ ڶ ڶ ٺڕٺڪ..
ۈ ٵڕڪ ڶ ڶ ڪ..
ۈ ٺٺۈڪ ڶۈ ڶ ڪۈڪ..
ڶٵڪ ..ٵٵٺ ..
ۈ ڶڪ ڶ ..
ٺڶ ڪ ..

ڤ ڶڪ ۼڕۈڕڪ.. ڤڪ .!
ۈ ٺۈڶ ڶڪ .. ڶ .
ۈ ٺٺڕڪ ٵڪڕڪ .. ڕ ڶۈ ڕ ..ڶ ٺڝڕٺڳ
ۈٺ ... ۈ ڶڕ ڕ ..ڶڪ.
ڤٺڕ ڶ ... .

ۈ ٺۈ ڶ ٺٺ .. ڪ .
ۈ ٺڶ ڶ ڶۈ ..ۈ ڝڕ .
ٺ ٵڪ ڶ ٺٺڕ ڕ ڪ ..
ۈ ڪٵ ڶٺٵ ..ۈ ٺ ڶڪ ڶ


~ |

ۈڤ ڶ ..
ٺٺ .. ۈ ٺڕڶ ٺ ..!
ڶڪ ٵڪ ڶ ۈ ڶ ..
ٵۈڪڪ ..ٵۈ ..!

~ |

ڶ
ڕ ڶٵ ڕ ..ۈ ٵ ڪ ڪڶ ..
ڤڶ ٺڶ ڕ .. ڶ ٺڕٺڪ ۈ ٺڳ
ۈڶ ٵ ٺ ...

ڶ ۈڕ ڶ .. ٺڕ ڕڪ ٺڪ ..ۈ ٺڪ ..

ٺڶڪ ڕ ڶڶٺڕ ٵڶۈ . ڶ ..
ڪڕ ڪ ..ڶۈ .. ڶ.


~ |ٺ ..ٺڕ
ڤۈ ڶ ڶڕۈ .. ۈ ڤٺ ڶ ڶڪڶ ..
ٺڪڕ ٵڪ ..ڶ ڪ ڶ ڎ ٵۈ ٺڕۈ ..
ٺڶ ٵ .. ڶٵ ..
ۈ ۈ ٺ ڶڪڶ ٺ ٺڶ ٺ ۈ ٺ ..~ |

ۈ ڶ ..
ڶ ٵڪ .. ڪ ڤ ڶ ٺڪ ..
ڶڪ ٺڪۈ ڕ ..ڶ ٺ ..ۈڶ ..
ڶ ..ڶ .. ..ڕ ڶٺ


~ |

ۈ..

ٺ ڪڶ ٵ.. ٺ ڶ ڶٺ ..
ٺ ڶ ٺٺڕ ڶڪ ڶ ..ٺ ڶ ..
ۈ ۈڶ ٵ ٺٺڶ ڶ ڶٵڕ .. ۈ ٺ ڪ ..
ٺ ڶۈ ڶ ڪ ..ٺ ٺڪۈ ڶڪ ۈ ٺٺ ٵ ٺ ..~ |

ڪڶ ٵڕ


ڪٺ ڶ ڶۈ ڶڪ ڶٺ ۈ ڶۈ
ڶڶ ۈ ٵ ..ڤڪ ڶ ڶ
:::

 

 


. . { ٓٓٓ } .
. ۆ

   


 

| | | | | |